Magem Incandescent, Exposició Guillem Celada

Peça de videoart documental que acompanyava l’exposició Magem Incandescent curada per l’artista Guillem Celada,
exposada al Museu d’Art de Sabadell, 2017-2018

 

A piece of documentary video art that accompanied the exhibition Magem Incandescent cured by artist Guillem Celada,
exhibited at the Museum of Art of Sabadell, 2017-2018